Hem

Välkommen till Historielärarnas Förening!

 

Historielärarnas Förening är en politisk obunden och ideell organisation som verkar på en demokratisk grund. Medlemskap innebär att man stöder föreningens ansträngningar att stärka och utveckla historieundervisningens villkor och kvalitet på alla nivåer. Som medlem får man inbjudningar att delta i föreningens verksamhet, till exempel konferenser, kurser och resor, samt i evenemang som exempelvis De Svenska Historiedagarna. Den som är medlem får skriftserien Aktuellt om historia, samt Historielärarnas Förenings årsskrift.

 

 

Aktuellt

 

 

Fortbildningsdagar i Eslöv och Linköping i augusti

 

Den 11 augusti anordnar Skånekretsen av HLF, i samarbete med Forum för levande historia och Herbert Felix Institutet, en fortbildningsdag i Eslöv. För information och anmälan (senast 4 augusti) se denna sida.

 

Den 16 augusti är det Östgötakretsens tur att anordna en fortbildningsdag i Linköping. Sista anmälningsdag är den 23 juni och mer information finns här (PDF).

 

 

 

De Svenska Historiedagarna 2016

 

Programmet för De Svenska Historiedagarna i Karlskrona den 30 september – 2 oktober 2016 finns nu tillgängligt på DSH:s hemsida.

 

 

Seminarium om historiemedvetande i Göteborg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den 21 april hölls ett seminarium om historiemedvetande i Göteborg med Niklas Ammert från Linnéuniversitetet som särskilt inbjuden gäst. Under seminariet presenterade han, flera historielärare och en lärarutbildare sina perspektiv på och erfarenheter av att arbeta med historiemedvetande. Det blev mycket givande diskussioner och tanken är att detta tillfälle ska bli en nystart för HLF:s Göteborgskrets. (Foto: Ina Nyfelt)

 

 

 

Historielärarnas Årsskrift 2015

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkät från Föreningen Norden

 

Som ett led i ett nystartat samarbete med Föreningen Norden vill HLF tipsa alla medlemmar om en enkät från dem om lärares behov av ämnesfortbildning och kompetensutveckling: https://sv.surveymonkey.com/r/7X69Z3G

 

 

På gång

 

Kommentarer om Skolinspektionens rapport Undervisningen i historia

 

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av historieundervisningen i grundskolans åk 7-9, publicerad som rapport Undervisningen i historia, 2015:8. 27 grundskolor har ingått i granskningen. Historielärarnas förening har tagit del av rapporten och vill till myndigheten lämna följande kommentarer.

 

Föreningen ser mycket positivt på att Skolinspektionen granskar historieundervisningen vid svenska skolor. Dylika granskningar kan fungera som väsentliga instrument för att utveckla undervisningen. Historielärarnas förening stödjer denna ambition.

 

Skolinspektionen noterar att det finns utomordentliga kvaliteter i historieundervisningen vid grundskolor runtom i Sverige. Granskningen visar att undervisningen vid alla besökta skolor innehåller rikligt med historisk referensramskunskap och att eleverna ges tillfällen att diskutera och reflektera. Det är mycket glädjande.

 

Bland Skolinspektionens rekommendationer betonas särskilt att skolorna behöver utveckla undervisningen som ska ge eleverna bättre förmåga att (1) kritiskt granska, tolka och värdera historiska källor, samt (2) reflektera över sin egen och andras användning av historia. Dessa förmågor ges central betydelse i kursplanen från 2011, vilket är en nyhet i jämförelse med tidigare kursplaner även om dessa förmågor i viss mån funnits med även tidigare. Vad Skolinspektionen funnit är alltså att historieundervisningen inte tillräckligt integrerat dessa nya aspekter av kursplanen. Hur stort problemet är rörande undervisning om historiska källor framstår som en aning osäkert mot bakgrund av att eleverna i nationella ämnesprovet klarat uppgifter om källhantering bra (jfr rapportens kunskapsöversikt s. 4). Vidare påpekar Skolinspektionen i rapporten att både planeringar och lärarintervjuer tyder på att historiebruk behandlas sist i årskurs 9 (s. 30). Möjligen är det så att utfallet rörande historiebruk skulle blivit annorlunda om lektioner observerats senare under läsåret. Emellertid tyder samstämmigheten i Skolinspektionens material på att här finns ett problem som måste åtgärdas. Särskilt lärarnas utsagor att de känner sig osäkra på undervisning om historiebruk talar för det.

 

Historielärarnas förening anser att ett grundproblem är att många lärare inte får den fortbildning inom ämnet som de behöver. Skolledningar och skolhuvudmän bortser alltför ofta från lärarnas behov av ämnesfortbildning. Detta problem är välkänt för oss. Vi har påtalat det i olika sammanhang under många år och vi arbetar kontinuerligt för att anordna ämnesfortbildning. Exempelvis ägnades föreningens årsskrift 2011 åt historiebruk, och flera av våra fortbildningsdagar de senaste åren har handlat om historiebruk, just eftersom detta skrevs fram i kursplanen 2011 och vi insett att många lärare behöver fortbildning på området. Det är med stort intresse vi noterar i Skolinspektionens rapport att många rektorer inte är insatta i kursplanen för historia (s. 29). Vi vill med kraft stödja Skolinspektionens viktiga påpekande att rektorer och huvudmän har ett särskilt ansvar för att ge lärarna relevant kompetensutveckling (s. 7). Lärarna behöver kontinuerligt få fortbildning i sina ämnen. Eftersom det uppenbarligen brister idag kan detta inte nog understrykas. Lärarnas rätt till ämnesfortbildning bör preciseras i avtal eller lagstiftning.

 

Ett problem som inte berörs i rapporten är tillgången på goda läromedel. Eftersom kursplanen från 2011 lyfter fram nya förmågor jämfört med tidigare är det väsentligt att undervisningen bygger på läromedel som anpassats i dessa avseenden. Historielärarnas förening har farhågor om att en del skolor är dåligt rustade när det gäller läromedel. Det vore bra om denna aspekt kan vägas in när Skolinspektionen gör en kommande granskning. I detta sammanhang anser vi att det är bra att Skolinspektionen i rapporten hänvisar till kvalitetssäkrat material via Skolverkets bedömningsportal som en möjlighet för lärare att få tillgång till rimliga övningar och bedömningsuppgifter.

 

Avslutningsvis vill vi fästa uppmärksamhet vid att när den nya kursplanen antogs 2011 fanns farhågor om att det skulle bli svårt att hinna med allt som skrev in. Rapporten kan tolkas som en bekräftelse på att undervisningstiden i historia är för snålt tilltagen i förhållande till det kursplanen föreskriver. Historielärarnas förening vill därför betona att det behövs mer undervisningstid för ämnet historia.

 

För Historielärarnas förening,

David Ludvigsson

Ordförande

 

Lärare - res till Israel

Följ med på en intressant och givande resa till Israel 31 juli – 7 Augusti 2016. Arrangören Folke Holtz leder tillsammans med en guide denna lärarresa. Den innehåller besök på många intressanta arkeologiska platser. På det hebreiska universitetet kommer det att ges föreläsningar om de tre abrahamitiska religionerna och hur de förhåller sig i relation till dagens Israel.

 

Stipendium på 12 000:- för resan kan sökas före den 15 december. Se: www.israeltours.se

 

Sagt av tidigare resenärer

"Det var en fantastisk resa ! Allt fungerade perfekt"

 

"Upplägget var väl genomtänkt, vi såg en massa intressanta saker och blev väl omhändertagna."

 

HLF gratulerar årets historielärare

Under de svenska historiedagarna i Tallin 2-4 oktober tilldelades Anders Mac Gregor Thunell vid Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg utmärkelsen Årets historielärare. Läs mer här: http://www.dsh.se/DSHHistorielarare.html

 

 

Medlemskap

 

Om du vill bli medlem i

föreningen sätt in

300 kr på Plusgiro

19 23 44-0,

Historielärarnas

Förening. Ange namn,

adress och e-post.

 

För studenter är

medlemskapet

kostnadsfritt första året.

 

Kontakta någon i

styrelsen för registrering

som student.

 

Adressändring

 

För att förbättra vår

kommunikation med våra

medlemmar var vänlig

och kontakta oss vid

förändring av såväl

bostads- som

e-postadress. Anmäl

förändring till:

Weronica Ader

HLK, 551 11 Jönköping.

Tel. 036/16 20 27.

E-post:

weronica.ader@ju.se