Historielärarnas manifest

Historielärarnas manifest antogs vid Historielärarnas förenings föreningsstämma den 7 oktober 2011 och reviderades vid stämman den 3 oktober 2019. Historielärarnas förening verkar för att stärka historieundervisningens kvalitet och villkor och eftersträvar därför:

  • att utrymmet för historieundervisning i såväl grundskolan som i gymnasieskolan och högskolan vidgas,
  • att all historieundervisning genomförs under ledning av lärare som är väl utbildade för uppgiften,
  • att alla historielärare återkommande ges möjlighet till en relevant fortbildning där den enskilde läraren kan påverka fortbildningens innehåll,
  • att all historieundervisning ges sådana förutsättningar att läraren inom ramen för sin anställning har ordentligt med tid till såväl förberedelser som efterbehandling,
  • att läromedel av hög kvalitet ställs till historieundervisningens förfogande,
  • att kvaliteten på undervisningen och på utbildningen av blivande historielärare fortlöpande utvärderas,
  • att det historiska perspektivet, som nämns i läroplaner, konkretiseras och ges ett berättigat utrymme i alla relevanta sammanhang, dvs. i all skolundervisning och all lärarutbildning,
  • att historielärare i grund- och gymnasieskolan erbjuds bedömningsstöd, till exempel nationella prov, och att betygsättningen därmed ges så goda förutsättningar som möjligt, och
  • att historielärare inom ramen för sin anställning bereds möjlighet till återkommande kontakter och erfarenhetsutbyten med kolleger, såväl inom landet som inom övriga Norden, Europa och världen.