Historielärarnas manifest

Vid föreningsstämman 7 oktober 2011 antogs Historielärarnas manifest. Historielärarnas förening verkar för att stärka historieundervisningens kvalitet och villkor och eftersträvar därför:

att utrymmet för historieundervisning i såväl grundskolan som i gymnasieskolan vidgas,

att all historieundervisning genomförs under ledning av lärare som är väl utbildade för uppgiften, 

att alla historielärare återkommande ges möjlighet till en relevant fortbildning där den enskilde läraren kan påverka fortbildningens innehåll,

att all historieundervisning ges sådana förutsättningar att läraren inom ramen för sin anställning har ordentligt med tid till såväl förberedelser som efterbehandling,

att läromedlen för historia fortlöpande uppdateras och att såväl textböcker som historiska kartböcker av hög kvalitet ställs till undervisningens förfogande,

att kvaliteten på undervisningen och på utbildningen av blivande historielärare fortlöpande utvärderas,

att det historiska perspektivet, som nämns i såväl läroplaner som beslutet om 2011 års lärarutbildning, konkretiseras och ges ett berättigat utrymme i alla relevanta sammanhang, dvs i all skolundervisning och all lärarutbildning,

att kunskapsnivåerna hos eleverna återkommande prövas genom nationella prov i historia och att betygsättningen därmed ges så goda förutsättningar som möjligt och

att historielärare inom ramen för sin anställning bereds möjlighet till återkommande kontakter och erfarenhetsutbyten med kolleger, såväl inom landet som inom övriga Norden och Europa.