Förslag till nya kursplaner

Med anledning av att Skolverket fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg i den svenska gymnasieskolan, har myndigheten häromdagen redovisat ett antal förslag till nya ämnesplaner. Historia utgör ett av de nio ämnen som redovisats. Det är regeringen och riksdagen som fattar det slutliga besluten, men förslaget finns offentliggjort på Skolverkets hemsida (se länken https://www.skolverket.se/download/18.308cb2e18340b1064faf/1663576233263/Historia.pdf). Vi i styrelsen kommer att analysera de nya skrivningarna och diskutera hur vi kan respondera och agera i förhållande till den allmänna opinionen och ansvariga politiker. Fortsätt gärna lämna synpunkter till oss.

Välkomna till en fortbildningseftermiddag om den nya kursplanen i historia för grundskolan!

1 juli 2022 började en ny läroplan att gälla för grundskolan (Lgr22). Skånekretsen i Historielärarnas förening bjuder in SO- och historielärare till ett kostnadsfritt digitalt fortbildningstillfälle om den nya kursplanen i historia torsdagen 22 september 2022.

Jessica Jarhall, undervisningsråd på Skolverket, inleder med att presentera tankarna och arbetet bakom 2022-års kursplan i historia för grundskolan. Därefter föreläser Per Eliasson, professor emeritus vid Malmö Universitet, om hur lärare kan undervisa om historiebruk i linje med den nya kursplanens syfte och centrala innehåll.

Varmt välkomna!

Årsskriften för 2022 är här

 

Historielärarnas förenings årsskrift, ofta förkortad HLFÅ, har utkommit sedan föreningen grundades 1942. Under sommaren distribuerades 2022 års årsskrift till HLF:s alla medlemmar. Efter ett kvarts sekel som huvudredaktör har Bengt Nilsson detta år lämnat över redaktörsrodret till historikerna David Sjögren (Uppsala universitet) och Henrik Åström Elmersjö (Umeå universitet). I årets årsskrift har de samlat en rad texter där historiker runt om i Sverige presenterar aktuell forskning om Sverige under andra världskriget. Tack vare den nya recensionsredaktören Helén Persson (Lunds universitet) innehåller den drygt trehundra sidor tjocka publikationen också en imponerande mängd recensioner av nyutgiven facklitteratur i historia.

Årsskriften är en av de många förmånerna med medlemskap i HLF – varför inte gå med redan i dag?

HLF:s remissvar på de nya ämnesplanerna

I maj avslutades remisstiden för Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan. HLF:s styrelse efterlyste under remisstiden medlemmarnas synpunkter och arrangerade också ett öppet digitalt medlemsmöte där förslaget diskuterades. Styrelsen har även deltagit i ett digitalt möte som Skolverket inbjudit till, där vi fick ta del myndighetens intentioner med planen, och där tillfälle gavs att muntligt framföra kritik.  De lokala kretsarna i Stockholm och Skåne arrangerade också möten kring förslaget. Enskilda medlemmar och skolor formulerade vidare egna remissvar, liksom Skånekretsen. På grundval av synpunkter framförda inom föreningen formulerade sedan styrelsens ett remissvar, där de tre främsta invändningarna var dessa:

  • det fragmentariska intrycket, ”bristen på narrativ”, i det centrala innehållet.
  • det problematiska med en innehållsbaserad progression för historiska kunskaper.
  • det begränsade omfånget för de flesta elever: alltför många elever läser endast 50 p; alltför få elever läser mer än 100 p historia. Sammantaget innebär det att väsentliga delar av historiska kunskaper och färdigheter inte utvecklas under gymnasietiden.

Du kan läsa styrelsens remissvar här.

Vad händer nu?

Av  Skolverkets särskilda informationssida om den förestående reformen framgår att förslaget nu är bearbetat med utgångspunkt i de remissvar som kom in. Det nya förslaget är emellertid inte offentligt än och kommer att överlämnas till regeringen i mitten av september, det vill säga strax efter valet. Därefter är det regering och riksdag som fattar erforderliga beslut. Något nytt remissförfarande är inte planerat. Implementeringsarbetet är tänkt att starta vårterminen 2024, och de nya ämnesplanerna ska gälla från och med höstterminen 2025.

Du kan läsa mer om detta på Skolverkets informationssida.

Från styrelsens sida kommer vi att bevaka utvecklingen och vi uppmanar givetvis samtliga medlemmar att hålla sig uppdaterade. Oavsett hur det går i valet kan vi få anledning att uppvakta regering och riksdag i denna fråga senare under hösten, senast i samband med att de slutgiltiga ämnesplanerna blir offentliga.

Skånekretsen kallar till årsmöte 5 maj

Skånekretsen i Historielärarnas förening kallar till årsmöte torsdagen den 5 maj 2022 kl 17.30–18.15. Årsmötet äger rum i Dunkers kulturhus i Helsingborg, vilket även presenteras i anslutning till mötet. För närmare information och dagordning se bifogad kallelse.

Fortbildningskväll om ”De långa linjernas historia” den 3 maj

Tisdagen den 3 maj bjuder Historielärarnas förening in till en nätverks- och fortbildningsträff på temat ”De långa linjernas historia”. Arkeologen och folkbildaren Jonathan Lindström, aktuell med den nya boken Sveriges långa historia, och historiedidaktikern Kenneth Nordgren inleder med korta föreläsningar på temat. Därefter följer ett kollegialt samtal om de möjligheter och utmaningar som är förknippade med undervisning om de långa linjernas historia.

Fortbildningskvällen genomförs digitalt via Zoom kl. 18–20 och är kostnadsfri. För närmare information och anmälan se bifogad inbjudan.

Fortbildning i Göteborg om ”Fake news och konspirationsteorier”

Den 6 april arrangerade Göteborgskretsen av Historielärarnas förening och Raoul Wallenberg Academy en fortbildningseftermiddag på Göteborgs universitet med temat ”Fake news och konspirationsteorier”. I samband med föreläsningarna fanns det möjlighet att diskutera Skolverkets remissförslag för nya ämnesplaner för historieämnet på gymnasiet.

Föreläsare var Andreas Önnerfors, professor i idéhistoria; Daniel Poohl, ansvarig utgivare på tidskriften Expo; och Christer Mattsson, forskare och lärare, föreståndare för Segerstedtinstitutet vid Göteborgs universitet. Föreläsarna belyste från sina olika perspektiv en historisk kontext, vad som lockar med konspirationsteorierna och sist hur vi kan möta eleverna i klassrummet. Seminariet kunde följas på plats och digitalt.

Skånekretsen bjuder in till Köpenhamnsexkursion 19 maj

Skånekretsen i Historielärarnas förening bjuder in SO- och historielärare till en heldagsexkursion i Köpenhamn torsdagen den 19 maj. Vi inleder med en guidad stadsvandring i stadens centrala delar på temat andra världskriget, och under eftermiddagen beger vi oss till Frihedsmuseet där vi får en rundvisning av utställningen om ockupationstiden i Danmark. Efter museibesöket ges möjlighet att träffa danska historielärare och representanter för deras två historielärarföreningar.

För mer information om program, pris och anmälan (senast 5 maj) se bifogad inbjudan. Välkomna!