Opinionsbildning

Opinionsbildning i frågor som rör historieundervisning på alla nivåer är en viktig del av Historielärarnas förenings verksamhet. De mål vi söker främja med detta arbete sammanfattas i Historielärarnas manifest, antaget av föreningsstämman 2011. Övriga skrivelser, yttranden och debattinlägg av HLF och dess företrädare publiceras löpande på denna sida.

2021

Yttrande över förslag till ny timplan för grundskolan (2021-01-28), remissvar till Skolverket.

2020

Yttrande över förslag till reviderade kursplaner för grundsärskolan (2020-10-25), remissvar till Skolverket.

Angående historielärares behov av ämnesfortbildning (2020-08-20), skrivelse till Skolverket. (Svar från Skolverket 2020-09-16)

Yttrande över betänkandet ”Sveriges museum om Förintelsen” (2020-08-13), skrivelse till Kulturdepartementet.

2019

Begäran att få överlämna upprop och underskrifter om skolans historieundervisning till utbildningsministern (2019-12-19), skrivelse till Anna Ekström, och en påminnelse om denna begäran (2020-01-31).

Kommentarer om förslaget till reviderad kursplan för historieämnet i grundskolan (2019-10-22), yttrande till Skolverket.

Angående behovet av att förstärka historieämnet i skolan (2019-10-07), skrivelse till utbildningsminister Anna Ekström.

Förslag att stärka historieämnet i skolan (2019-10-07), skrivelse till utbildningsutskottets ledamöter.

Angående kursplanen i historia (2019-10-07), skrivelse till Skolverket.

”Lägg fler timmar på historieämnet i skolan” (2019-10-04), debattartikel i Dagens Nyheter av HLF:s ordförande David Ludvigsson om behovet av utökat utrymme för undervisningen i historia i grundskolan.

Angående implementeringen av nya kursplaner och kunskapskrav (2019-08-16), skrivelse till utbildningsministern Anna Ekström. (Svar från utbildningsdepartementet 2019-09-18)

Behov av att förstärka lärarledd tid inom högre utbildning i historia (2019-08-16), skrivelse till ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. (Svar från utbildningsdepartementet 2019-10-03)

Angående historielärares behov av stöd (2019-08-16), skrivelse till Skolverket.

2018

Behov av att förstärka lärarledd tid inom högre utbildning i historia (2018-11-06), brev till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (en uppföljning av brev i samma fråga av 2017-09-08).

Brev till Skolverket inför översyn av kursplaner och kunskapskrav i grundskolan (2018-09-15), där HLF genom dess ordförande David Ludvigsson förklarar sig villig att medverka i översynen och fungera som remissinstans för kommande förslag.

2017

Yttrande över Brett deltagande i högskoleutbildning (U2017/03082/UH) (2017-09-08), yttrande till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson med anledning av en promemoria från utbildningsdepartementet.

Behov av resursförstärkning till högre utbildning i historia (2017-09-08), brev till ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson.

Förslag angående lärares ämnesfortbildning (2017-03-21), skrivelse till utbildningsutskottets ledamöter från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

”Mer historia skärper källkritiken” (2017-02-11), debattartikel i Östgöta Correspondenten av HLF:s ordförande David Ludvigsson om hur källkritikens och historieämnets ställning i skolan kan stärkas.

”Lärarna behöver kunna utveckla sina ämnen” (2017-01-02), debattartikel i Svenska Dagbladet där företrädare för HLF och en rad andra ämnesföreningar kräver att Skolverket river upp beslutet att dra in sitt ekonomiska stöd till föreningarna.

2016

Uppvaktning hos gymnasieministern (2016-11-24), besök av delegation från HLF hos Anna Ekström vid vilket föreningen framförde fyra förslag som kan läsas här (pdf).

Anhållan om företräde hos utbildningsministern (2016-09-21, pdf), brev till Gustav Fridolin från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

Anhållan om företräde hos ministern för högre utbildning och forskning (2016-09-21, pdf), brev till Helene Hellmark Knutsson från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

Brev till utbildningsministern om stärkning av historieämnet (2016-02-15), brev till Gustav Fridolin från HLF genom dess ordförande David Ludvigsson.

2015

Kommentarer om Skolinspektionens rapport Undervisningen i historia (2015-12-09), uttalande av HLF:s ordförande David Ludvigsson med anledning av rapporten Undervisningen i historia.

”Vässa fortbildningen” (2015-05-13), debattartikel  i Östgöta Correspondenten av företrädare för HLF:s Östgötakrets om behovet av ämnesspecifik fortbildning. (Texten finns också tillgänglig här.)