Call for Papers till Historielärarnas förenings årsskrift

Historielärarnas förening

Historielärarnas förenings årsskrift (HLFÅ) utkommer årligen sedan föreningen grundades 1942. Med sin innehållsmässiga bredd, debattmässiga aktualitet och omfattande recensionsavdelning är det en viktig publikation för förmedling av svensk historisk ochhistoriedidaktisk forskning till en bred läsekrets, som förutom medlemmarna innefattar arkiv- och museivärlden. Årsskriften är numera även EBSCO-ansluten och kommer på så sätt att bli tillgänglig digitalt via universitetsbiblioteken.

Historielärarnas förenings årsskrift välkomnar både vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar av hög kvalitet. Målet är att nå ut med de nyaste rönen inom svensk historisk och historiedidaktisk forskning med särskild relevans för historielärare. Vi söker nu artikelförfattare till 2025 års utgivning av HLFÅ. Ett abstract om maximalt 200 ord skickas till redaktörerna Emma Severinsson (emma.severinsson@kultur.lu.se) och Julia Håkansson (julia.hakansson@mau.se) senast den 15 september. Målsättningen är att en del av årsskriftens artiklar i fortsättningen ska granskas genom ett peer-review-förfarande. Ange därför i ditt abstract om du vill att texten ska genomgå en sådan process, eller om du uppfattar den som ett populärvetenskapligt bidrag.

Redaktionen tar emot artikelförslag löpande, men för att komma i fråga för publicering i årsboken 2025 behöver vi ha mottagit ett abstract senast den 15 september 2024.

Vi kommer under sommaren att arbeta fram mer information om årsskriftens nya riktlinjer och publicera detta på föreningens hemsida. Tveka dock inte att redan nu kontakta redaktörerna för eventuella frågor.

Call for papers i pdf-format

Om Historielärarnas förenings årsskrift