Krigets konst – digital forbildningskväll på Zoom kring konst och estetiska lärprocesser i historia

En digital fortbildningskväll på Zoom med Historielärarnas förening
kring konst och estetiska lärprocesser i historia

Onsdagen den 20 mars kl. 18.00-20.00

Anmäl dig till sch@du.se senast måndag den 18/3. Begränsat antal platser. Först till kvarn…

Konsthistorien kan användas som didaktiskt verktyg i historieundervisningen, exempelvis för att belysa maktstrukturer och normer, visualisera och konkretisera människors tankevärldar, eller för att sätta in den enskilda individen i ett tidsmässigt sammanhang. Utifrån konst går det alltså att skapa en större förståelse både för det förflutna och för samtiden hos våra elever. Kom och bli inspirerad!

 Under kvällens seminarium kommer våra föredragshållare ge undervisningsexempel kring hur konstverk före och efter första världskriget kan utveckla förståelse för stämningar och känslor inför krig. Föredraget innehåller också konkreta exempel på elevers eget skapande och vilka dimensioner detta kan ge det historiska lärandet.

Se inbjudan i pdf här

Stipendium för historielärare i Göteborgs stift

Styrelsen för Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift (www.folkbildningssallskapet.se) utlyser härmed stipendium från Bengt Holméns donationsfond.

Sällskapet vill med detta stipendium uppmärksamma lovvärda pedagogiska insatser inom ämnesområdet historia.

Stipendium är tänkt att kunna sökas både individuellt och som grupp. Stipendiesumman är fastställd till sammanlagt 20000 kronor.

Den skall användas till stipendiatens/stipendiaternas förkovran och kompetensutveckling i arbetet med att utveckla pedagogiken inom ämnet historia.

Ansökan skall vara Sällskapet för folkundervisningens befrämjande i Göteborgs stift tillhanda senast den 15 februari 2024.

Stipendiet kommer att utdelas vid Sällskapets årsmöte under våren 2024.
Bifogat återfinns ytterligare information om det stipendium som etablerats inom ramen för Sällskapets verksamhet.

Obs! Den som söker stipendiet måste undervisa i en skola som finns i Göteborgs stift.

historiestipendiet

 

HLF Stockholm inbjuder till fortbildningskväll om historisk förståelse

I samarbete med Skolforskningsinstitutet erbjuder HLF Stockholm en fortbildningskväll för historielärare med utgångspunkt Skolforskningsinstitutets systematiska översikt om historisk förståelse.

Tid: Den 7 december 2023 kl 17.30-19.30

Plats: ESS-gymnasiet, Tjurbergsgatan 23, tre trappor upp

Anmälan: OSA senast 30 november till antonio.serra@edu.stockholm.se

Läs den fullständiga inbjudan här: fortbildning historisk förståelse

Ladda ner och läs eller beställ Skolforskningsinstitutets rapport här:

https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/systematiska-forskningssammanstallningar/historisk-forstaelse/

 

 

Ny historiedidaktisk avhandling

Gymnasieläraren – och HLF-medlemmen – Maria Johansson disputerade vid Karlstads universitet den 13 oktober på avhandlingen: ”Interkulturalitet och historia: Historieundervisningens teori och praktik i en mångkulturell värld”.  Fakultetsopponent var docent Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Foto från disputationsakten

I avhandlingen redovisas resultat från fyra studier genomförda i klassrum på såväl mellanstadie- som högstadie- och gymnasienivå under de två första decennierna av 2000-talet.  Problembilden utgår från de generella utmaningar som historieämnet ställs inför i det mångkulturella samhället. Avhandlingen innefattar förutom en teoretisk analysmodell för kommande forskning också en didaktisk modell som kan användas av lärare som strävar efter att bättre leva upp till läroplanernas övergripande målsättning om interkulturalitet.  Avhandlingen åskådliggör alltså hur en sådan undervisning går att praktiskt genomföra och vilka problem och möjligheter som ansatsen innebär. Men forskningsresultaten visar samtidigt att detta fordrar en historiskt kompetent lärare. Det interkulturella perspektivet ersätter med andra ord inte ett historiskt enligt Johansson. Inte heller handlar det om ett tillägg till det historiska innehållet. Snarare gäller det att fånga upp och medvetet utnyttja olika perspektivförskjutningar inom ramen för en befintlig historieundervisning.

Här är en länk till avhandlingen:

https://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1792292&dswid=3151