Sammanfattning av HLF:s seminarier under De Svenska Historiedagarna 2023

Under De Svenska Historiedagarna i Lund  den 6-8 oktober arrangerade Historielärarnas förening två seminarier:

  1. Historieämnet på andra sidan Sundet – en jämförelse mellan dansk och svensk historieundervisning
  2. Källor i skolans historieundervisning: mer än bara källkritik

Det första seminariet modererades av HLF:s styrelsemedlemmar Marianne Sjöland och Axel Hultman i en välbesökt föreläsningssal på Katedralskolan i Lund. Från Danmark deltog Niels Neddebo och Mirela Redzic Petersen.  Seminariet innehöll en jämförelse mellan svensk och dansk historieundervisning med fokus på kursmål (faglige mål) och centralt innehåll (kernestof).

En av de största skillnaderna är det faktum att de flesta danska gymnasieelever läser historia i tre år. Det innebär självklart att de danska eleverna har möjlighet att i högre grad än de svenska ta del av en mer omfattande stoffmängd. Det märks också vid jämförelser av styrdokumenten. Danska gymnasielever har elva mål att uppnå medan svenska elever har fem övergripande syften eller mål som gäller oavsett vilken kurs de läser. När det gäller centralt innehåll fokuseras det i Danmark i mycket större utsträckning på dansk historia och Danmark som nation i ett internationellt perspektiv. Svensk historia lyfts i gymnasieskolans styrdokument endast fram i samband med demokratiserings- och industrialiserings-processer under 1800- och 1900-talen.

En annan skillnad gäller bedömningspraktiken.  I Danmark saknas specificerade betygskriterier och eleverna bedöms löpande formativt varje termin med fokus på elevernas utvecklande av historiemedvetande. Historieämnet examineras dock i form av ämnesbetyg med muntliga tentamina utifrån historiska ämnen och frågor som eleverna själva väljer i slutet av sin gymnasieutbildning. Ur historiedidaktisk synpunkt var det intressant att notera hur de olika historiedidaktiska traditionerna (Historiemedvetande, HM och Historiskt tänkande, HT) även i de danska styrdokumenten verkar existera sida vid sida men där det i Sverige finns ett fokus på HM i syftesbeskrivningen med ett HT-fokus i betygskriterierna medan det i Danmark finns ett fokus på HT i innehåll och undervisning men ett HM-fokus i bedömningen av elevernas kunskaper.

 

Det andra seminariet som HLF arrangerade ägde rum i en fullsatt amfiteater i Stadshallen i Lund. Styrelsemedlemmarna och tillika redaktörerna för HLF:s kommande nummer av Aktuellt om historia Hans Olofsson och Joakim Wendell avhandlade källor i historieundervisningen. Möjligheter och utmaningar med källhantering i historieundervisningen diskuterades med utgångspunkt i frågan om varför en antologi om källor behövs. Syftet med antologin är tvådelat: 1) Ett teoretiskt inspel i debatten med problematisering av ett klassiskt källbegrepp och vikten av att i större utsträckning diskutera det funktionella källbegreppet. 2) Ett praktiskt fokus med syfte att inspirera historielärare runt om i Sverige med exempel och idéer från klassrummen.

När det gäller möjligheter och utmaningar med källanvändning i undervisningen lyfte Olofsson och Wendell källors möjlighet att låta elever sätta sig in i historiska personers erfarenhetsvärldar, tillfällen för konkreta möten med förfluten tid. Bland utmaningarna nämndes presentism men samtidigt ställdes frågan om inte själva tanken att arbeta med källor är att problematisera och arbeta just med presentism.

Slutligen presenterades under seminariet också ett antal ämnesdidaktiska begrepp som kan fungera som verktyg för att vidare diskutera och analysera historieundervisning som inbegriper källor. Begrepp som kan möjliggöra en vidare och välkommen diskussion kring källor är liten och stor kontext samt stabilisering av innehåll.  Dessa beskrivs närmare i Skolforskningsinstitutets systematiska översikt om historisk förståelse (länk).

 

HLF Stockholm inbjuder till fortbildningskväll om historisk förståelse

I samarbete med Skolforskningsinstitutet erbjuder HLF Stockholm en fortbildningskväll för historielärare med utgångspunkt Skolforskningsinstitutets systematiska översikt om historisk förståelse.

Tid: Den 7 december 2023 kl 17.30-19.30

Plats: ESS-gymnasiet, Tjurbergsgatan 23, tre trappor upp

Anmälan: OSA senast 30 november till antonio.serra@edu.stockholm.se

Läs den fullständiga inbjudan här: fortbildning historisk förståelse

Ladda ner och läs eller beställ Skolforskningsinstitutets rapport här:

https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/systematiska-forskningssammanstallningar/historisk-forstaelse/

 

 

Ny historiedidaktisk avhandling

Gymnasieläraren – och HLF-medlemmen – Maria Johansson disputerade vid Karlstads universitet den 13 oktober på avhandlingen: ”Interkulturalitet och historia: Historieundervisningens teori och praktik i en mångkulturell värld”.  Fakultetsopponent var docent Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Foto från disputationsakten

I avhandlingen redovisas resultat från fyra studier genomförda i klassrum på såväl mellanstadie- som högstadie- och gymnasienivå under de två första decennierna av 2000-talet.  Problembilden utgår från de generella utmaningar som historieämnet ställs inför i det mångkulturella samhället. Avhandlingen innefattar förutom en teoretisk analysmodell för kommande forskning också en didaktisk modell som kan användas av lärare som strävar efter att bättre leva upp till läroplanernas övergripande målsättning om interkulturalitet.  Avhandlingen åskådliggör alltså hur en sådan undervisning går att praktiskt genomföra och vilka problem och möjligheter som ansatsen innebär. Men forskningsresultaten visar samtidigt att detta fordrar en historiskt kompetent lärare. Det interkulturella perspektivet ersätter med andra ord inte ett historiskt enligt Johansson. Inte heller handlar det om ett tillägg till det historiska innehållet. Snarare gäller det att fånga upp och medvetet utnyttja olika perspektivförskjutningar inom ramen för en befintlig historieundervisning.

Här är en länk till avhandlingen:

https://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1792292&dswid=3151

Nyhet: Historielärarpodden

Nu har det första avsnittet av Historielärarpodden släppts. Det är en podd som fokuserar på historieundervisningen i Sverige på alla stadier.

Det första avsnittet handlar om historieundervisning ur gymnasieperspektiv med fokus på källhantering. Följ podden och lyssna på första avsnittet här:

De svenska historiedagarna 2023

De svenska historiedagarna 2023 gick av stapeln i Lund, 6-8 oktober 2023. Omkring 450 deltagare besökte dagarna som inleddes med en föreläsning av professor Dick Harrison. Historielärarnas Förening var närvarande och bidrog till programmet med två föreläsningar.

Dick Harrison föreläser om Uppåkra

Joakim Wendell och Hans Olofsson från HLF föreläser om källor i historieundervisningen, som belyses i en kommande antologi till våra medlemmar

Välkommen till digital fortbildningskväll om Sveriges historia

SVERIGES HISTORIA – MER ÄN BARA KRIG OCH KUNGLIGHETER?

Samtidigt som de globalhistoriska perspektiven uppmärksammas alltmer (bland annat i HLF:s nätverksträff förra terminen) får de nationella perspektiven allt större utrymme i historiekulturen. Museisatsningen sverigeshistoria.se och Historien om Sverige, SVT:s nya serie i 10 delar, är tydliga exempel på detta.

Men vad är det vi ser, varför är intresset för svensk historia så stort i samhället – och hur återspeglar det sig i skolan och i skolämnet historia?

Föredrag och samtal

Vid denna termins träff berättar Frida Starck Lindfors, projektledare vid Statens historiska museer/ sverigeshistoria.se, och Björn Wahren, tv-producent på SVT, om hur de ser på sina satsningar kring svensk historia.

Efter föredragen möts vi i mindre samtalsgrupper för att utbyta tankar. Vilka möjligheter och hinder ser vi i att anlägga ett nationellt perspektiv i vår undervisning? Står det i motsättning till ett globalhistoriskt perspektiv?

Tid: Onsdag den 15:e november kl. 18.00-20.00, digitalt via zoom

Träffen är gratis och vänder sig i första hand till dig som undervisar historia i grundskola, gymnasium, folkhögskola eller högskola, alla intresserade är dock varmt välkomna! Anmäl dig genom att anmäla dig https://forms.gle/c22Ttn82A5vG1tfd8  senast den 8 november. Aktuell zoomlänk kommer att mejlas ut till alla som anmält sig.

Ladda ner inbjudan i pdf-format här: Nätverksträff