HLF:s remissvar på de nya ämnesplanerna

I maj avslutades remisstiden för Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan. HLF:s styrelse efterlyste under remisstiden medlemmarnas synpunkter och arrangerade också ett öppet digitalt medlemsmöte där förslaget diskuterades. Styrelsen har även deltagit i ett digitalt möte som Skolverket inbjudit till, där vi fick ta del myndighetens intentioner med planen, och där tillfälle gavs att muntligt framföra kritik.  De lokala kretsarna i Stockholm och Skåne arrangerade också möten kring förslaget. Enskilda medlemmar och skolor formulerade vidare egna remissvar, liksom Skånekretsen. På grundval av synpunkter framförda inom föreningen formulerade sedan styrelsens ett remissvar, där de tre främsta invändningarna var dessa:

  • det fragmentariska intrycket, ”bristen på narrativ”, i det centrala innehållet.
  • det problematiska med en innehållsbaserad progression för historiska kunskaper.
  • det begränsade omfånget för de flesta elever: alltför många elever läser endast 50 p; alltför få elever läser mer än 100 p historia. Sammantaget innebär det att väsentliga delar av historiska kunskaper och färdigheter inte utvecklas under gymnasietiden.

Du kan läsa styrelsens remissvar här.

Vad händer nu?

Av  Skolverkets särskilda informationssida om den förestående reformen framgår att förslaget nu är bearbetat med utgångspunkt i de remissvar som kom in. Det nya förslaget är emellertid inte offentligt än och kommer att överlämnas till regeringen i mitten av september, det vill säga strax efter valet. Därefter är det regering och riksdag som fattar erforderliga beslut. Något nytt remissförfarande är inte planerat. Implementeringsarbetet är tänkt att starta vårterminen 2024, och de nya ämnesplanerna ska gälla från och med höstterminen 2025.

Du kan läsa mer om detta på Skolverkets informationssida.

Från styrelsens sida kommer vi att bevaka utvecklingen och vi uppmanar givetvis samtliga medlemmar att hålla sig uppdaterade. Oavsett hur det går i valet kan vi få anledning att uppvakta regering och riksdag i denna fråga senare under hösten, senast i samband med att de slutgiltiga ämnesplanerna blir offentliga.