Förslag till nya kursplaner

Med anledning av att Skolverket fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg i den svenska gymnasieskolan, har myndigheten häromdagen redovisat ett antal förslag till nya ämnesplaner. Historia utgör ett av de nio ämnen som redovisats. Det är regeringen och riksdagen som fattar det slutliga besluten, men förslaget finns offentliggjort på Skolverkets hemsida (se länken https://www.skolverket.se/download/18.308cb2e18340b1064faf/1663576233263/Historia.pdf). Vi i styrelsen kommer att analysera de nya skrivningarna och diskutera hur vi kan respondera och agera i förhållande till den allmänna opinionen och ansvariga politiker. Fortsätt gärna lämna synpunkter till oss.

HLF:s remissvar på de nya ämnesplanerna

I maj avslutades remisstiden för Skolverkets förslag till nya ämnesplaner för gymnasieskolan. HLF:s styrelse efterlyste under remisstiden medlemmarnas synpunkter och arrangerade också ett öppet digitalt medlemsmöte där förslaget diskuterades. Styrelsen har även deltagit i ett digitalt möte som Skolverket inbjudit till, där vi fick ta del myndighetens intentioner med planen, och där tillfälle gavs att muntligt framföra kritik.  De lokala kretsarna i Stockholm och Skåne arrangerade också möten kring förslaget. Enskilda medlemmar och skolor formulerade vidare egna remissvar, liksom Skånekretsen. På grundval av synpunkter framförda inom föreningen formulerade sedan styrelsens ett remissvar, där de tre främsta invändningarna var dessa:

  • det fragmentariska intrycket, ”bristen på narrativ”, i det centrala innehållet.
  • det problematiska med en innehållsbaserad progression för historiska kunskaper.
  • det begränsade omfånget för de flesta elever: alltför många elever läser endast 50 p; alltför få elever läser mer än 100 p historia. Sammantaget innebär det att väsentliga delar av historiska kunskaper och färdigheter inte utvecklas under gymnasietiden.

Du kan läsa styrelsens remissvar här.

Vad händer nu?

Av  Skolverkets särskilda informationssida om den förestående reformen framgår att förslaget nu är bearbetat med utgångspunkt i de remissvar som kom in. Det nya förslaget är emellertid inte offentligt än och kommer att överlämnas till regeringen i mitten av september, det vill säga strax efter valet. Därefter är det regering och riksdag som fattar erforderliga beslut. Något nytt remissförfarande är inte planerat. Implementeringsarbetet är tänkt att starta vårterminen 2024, och de nya ämnesplanerna ska gälla från och med höstterminen 2025.

Du kan läsa mer om detta på Skolverkets informationssida.

Från styrelsens sida kommer vi att bevaka utvecklingen och vi uppmanar givetvis samtliga medlemmar att hålla sig uppdaterade. Oavsett hur det går i valet kan vi få anledning att uppvakta regering och riksdag i denna fråga senare under hösten, senast i samband med att de slutgiltiga ämnesplanerna blir offentliga.

Lämna synpunkter på Skolverkets förslag till nya ämnesplaner i historia

Skolverket har fått i uppdrag att förbereda ett införande av ämnesbetyg. Det gäller alla ämnesplaner för alla skolformer inom gymnasieskolan och Komvux på gymnasial nivå. Ämnesbetyg ska tillämpas från 1 juli 2025. Som ett led i denna process har myndigheten i dagarna skickat ut förslag på nya ämnesplaner i historia på remiss. HLF har blivit inbjudna att möta Skolverket i samtal runt dessa reviderade styrdokument den 29 mars.

Inför detta möte, och inför det att vi skriftligt lämnar ett remissvar på förslaget, vill vi gärna ha in synpunkter från dig som är medlem i HLF. Läs därför gärna Skolverkets förslag (pdf) och mejla och återkoppla till din lokalkrets eller till oss i styrelsen via epost på adress styrelsen@historielararna.se.

Fler timmar till historia i grundskolan!

Några månader efter vinterns remissrunda har Skolverket nu lämnat sitt förslag till ny timplan i grundskolan. Efter många år av skrivelser till myndigheter och politiker verkar nu äntligen historieämnet få mer undervisningstid. Samtidigt som vi i HLF välkomnar detta (se tidigare remissvar) fortsätter vi nu arbetet för fler timmar till skolämnet historia även på gymnasiet.

Läs Skolverkets pressmeddelande här: https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2021-03-29-mer-undervisningstid-till-so-och-no-i-grundskolan.

Bidra till remiss om nya timplaner i grundskolan!

Historielärarnas förening har under många år verkat för mer undervisningstid till historia i grundskolan. I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. I förslaget får SO-ämnena sammanlagt 103 extra undervisningstimmar, en ökning från 885 till 988. Inom ramen för denna ökning garanteras historieämnet 50h extra (varav 20h i åk 4–6 och 30h i åk 7–9). De övriga tre SO-ämnena tilldelas sammanlagt 40 garanterade extratimmar. De återstående 13 av de 103 extra timmarna fördelas fritt mellan SO-ämnena.

Vi HLF:s styrelse ser mycket positivt på detta förslag. Invändningar mot det har dock redan framförts och vi vet inte hur timplanen kommer att utformas slutgiltigt. Därför behöver vi även i fortsättningen uppmärksamma Skolverket på den obalans mellan centralt innehåll och undervisningstid som många historielärare länge vittnat om. Du som verkar som lärare i historia i grundskolan får därför gärna bidra med argument när vi i styrelsen under slutet av januari författar vår remiss på förslaget. Du når oss som vanligt på styrelsen@historielararna.se.

Vilka utbildningsinsatser behövs vid införandet av nya kursplaner i grundskolan?

I december kommer flera representanter för HLF att delta i ett samråd med Skolverket. Mötet handlar om vilka utbildningsinsatser myndigheten bör erbjuda i samband med implementeringen av de reviderade kursplanerna i historia för grundskolan. Om du som medlem har synpunkter som du vill att HLF bör uppmärksamma vid detta samråd, får du gärna kontakta föreningen via epost på styrelsen@historielararna.se.