HLF Stockholm inbjuder till fortbildningskväll om historisk förståelse

I samarbete med Skolforskningsinstitutet erbjuder HLF Stockholm en fortbildningskväll för historielärare med utgångspunkt Skolforskningsinstitutets systematiska översikt om historisk förståelse.

Tid: Den 7 december 2023 kl 17.30-19.30

Plats: ESS-gymnasiet, Tjurbergsgatan 23, tre trappor upp

Anmälan: OSA senast 30 november till antonio.serra@edu.stockholm.se

Läs den fullständiga inbjudan här: fortbildning historisk förståelse

Ladda ner och läs eller beställ Skolforskningsinstitutets rapport här:

https://www.skolfi.se/forskningssammanstallningar/systematiska-forskningssammanstallningar/historisk-forstaelse/

 

 

Ny historiedidaktisk avhandling

Gymnasieläraren – och HLF-medlemmen – Maria Johansson disputerade vid Karlstads universitet den 13 oktober på avhandlingen: ”Interkulturalitet och historia: Historieundervisningens teori och praktik i en mångkulturell värld”.  Fakultetsopponent var docent Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Foto från disputationsakten

I avhandlingen redovisas resultat från fyra studier genomförda i klassrum på såväl mellanstadie- som högstadie- och gymnasienivå under de två första decennierna av 2000-talet.  Problembilden utgår från de generella utmaningar som historieämnet ställs inför i det mångkulturella samhället. Avhandlingen innefattar förutom en teoretisk analysmodell för kommande forskning också en didaktisk modell som kan användas av lärare som strävar efter att bättre leva upp till läroplanernas övergripande målsättning om interkulturalitet.  Avhandlingen åskådliggör alltså hur en sådan undervisning går att praktiskt genomföra och vilka problem och möjligheter som ansatsen innebär. Men forskningsresultaten visar samtidigt att detta fordrar en historiskt kompetent lärare. Det interkulturella perspektivet ersätter med andra ord inte ett historiskt enligt Johansson. Inte heller handlar det om ett tillägg till det historiska innehållet. Snarare gäller det att fånga upp och medvetet utnyttja olika perspektivförskjutningar inom ramen för en befintlig historieundervisning.

Här är en länk till avhandlingen:

https://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1792292&dswid=3151

Nyhet: Historielärarpodden

Nu har det första avsnittet av Historielärarpodden släppts. Det är en podd som fokuserar på historieundervisningen i Sverige på alla stadier.

Det första avsnittet handlar om historieundervisning ur gymnasieperspektiv med fokus på källhantering. Följ podden och lyssna på första avsnittet här:

De svenska historiedagarna 2023

De svenska historiedagarna 2023 gick av stapeln i Lund, 6-8 oktober 2023. Omkring 450 deltagare besökte dagarna som inleddes med en föreläsning av professor Dick Harrison. Historielärarnas Förening var närvarande och bidrog till programmet med två föreläsningar.

Dick Harrison föreläser om Uppåkra

Joakim Wendell och Hans Olofsson från HLF föreläser om källor i historieundervisningen, som belyses i en kommande antologi till våra medlemmar

Välkommen till digital fortbildningskväll om Sveriges historia

SVERIGES HISTORIA – MER ÄN BARA KRIG OCH KUNGLIGHETER?

Samtidigt som de globalhistoriska perspektiven uppmärksammas alltmer (bland annat i HLF:s nätverksträff förra terminen) får de nationella perspektiven allt större utrymme i historiekulturen. Museisatsningen sverigeshistoria.se och Historien om Sverige, SVT:s nya serie i 10 delar, är tydliga exempel på detta.

Men vad är det vi ser, varför är intresset för svensk historia så stort i samhället – och hur återspeglar det sig i skolan och i skolämnet historia?

Föredrag och samtal

Vid denna termins träff berättar Frida Starck Lindfors, projektledare vid Statens historiska museer/ sverigeshistoria.se, och Björn Wahren, tv-producent på SVT, om hur de ser på sina satsningar kring svensk historia.

Efter föredragen möts vi i mindre samtalsgrupper för att utbyta tankar. Vilka möjligheter och hinder ser vi i att anlägga ett nationellt perspektiv i vår undervisning? Står det i motsättning till ett globalhistoriskt perspektiv?

Tid: Onsdag den 15:e november kl. 18.00-20.00, digitalt via zoom

Träffen är gratis och vänder sig i första hand till dig som undervisar historia i grundskola, gymnasium, folkhögskola eller högskola, alla intresserade är dock varmt välkomna! Anmäl dig genom att anmäla dig https://forms.gle/c22Ttn82A5vG1tfd8  senast den 8 november. Aktuell zoomlänk kommer att mejlas ut till alla som anmält sig.

Ladda ner inbjudan i pdf-format här: Nätverksträff

 

Utlysning av föreningsstämma

Historielärarnas förenings styrelse inbjuder till föreningsstämma fredag 6:e oktober kl 18.00. Stämman hålls som brukligt i samband med DSH och genomförs därmed denna gång i Katedralskolan, Stora Södergatan 22, Lund.

Rapport från fortbildningskväll om källor i undervisningen

Under onsdagskvällen den 30/8 på Sveriges museum om Förintelsen föreläste Keith Barton, en av världens ledande historiedidaktiker, om användandet av primärkällor i historieundervisning.

Barton lyfte fram fyra syften med att jobba med primärkällor i klassrummet. Tre goda och som Barton själv uttryckte det: ”En riktigt dålig anledning.”

Att använda primärkällor in undervisningen kan enligt Barton:

  1. Utveckla och skapa intresse. Källmaterialet måste vara noga utvalt för att skapa intresse hos just ungdomar så läraren bör fundera noggrant vilka primärkällor som visas i klassrummet. En samtida historisk bild eller ett fotografi kan i inledningen av en lektion eller ett moment sätta ramen för innehållet samtidigt som det skapar frågor och funderingar
  2. Illustrera förfluten tid. Källmaterialet är ett sätt att visa elever hur saker och ting ”faktiskt såg ut”, vad folk sade eller skrev på just den tiden.
  3. Ge bevis för och belägga svar på historiska frågor. Här poängterade Barton vikten av att eleverna använder källor i stället för att läsa källor. Detta syfte är viktigt för att öka elevernas förståelse för vad historiska källor är och deras roll i skapandet av historisk kunskap. Användandet av primärkällor i syfte att öka elevernas förståelse för hur källmaterial är bevis och belägg för historiska påståenden måste kombineras med deliberativa samtal där källmaterial diskuteras utifrån öppna frågor.

Sedan hade vi då den där riktigt dåliga anledningen till att använda primärkällor i undervisningen:

  1. Analysera källor just för att de är historiska källor. Enligt Barton fyller inte analyserandet av primärkällor utifrån källkritiska kriterier någon funktion. Att låta eleverna svara på frågor om vad det är för typ av källa, om den är den tendentiös eller äkta utvecklar inte elevers historiska tänkande utan bidrar snarare till att eleverna tappar intresset för historia. Barton betonade att historiskt tänkande börjar med frågor, inte källor

Ett annat av kvällens huvudsakliga teman var frågan om historieundervisningens möjligheter att förmedla hopp. Här betonade Barton att historieundervisningen ofta tar upp negativa händelser som krig och katastrofer, och tryckte på vikten av att också plocka fram och visa på positiva alternativa samhälleliga företeelser i det förflutna som skapar hopp inför framtiden. Här exemplifierade Barton med queera communitys i Harlem, New York under 1920- och 30-talen och kooperativa japanska föreningar efter andra världskriget. I båda fallen handlade det om historiska exempel på att människor har kunnat ta egna initiativ för att förbättra sina livsvillkor.

Kvällen avrundades med en guidad visning av den utställning som Sveriges museum om Förintelsen för närvarande har i sina provisoriska lokaler på Torsgatan i Stockholm.  I utställningen presenteras sju levnadsöden – människor som hade det gemensamt att de överlevde Förintelsen och tog sig till Sverige. En väsentlig del av utställningen består av föremål – exempelvis en resväska, J-pass, brev, fångkläder – med anknytning till dessa sju människors berättelser.

Sammanfattningsvis blev kvällen ett utmärkt tillfälle för historielärare att diskutera historieämnets grund på vilken all historisk kunskap grundas – källorna och dess möjligheter och begränsningar i historieundervisningen.

  • Här finns en artikel av Barton där han summerar sina tankar om de fyra olika sätten att använda primärkällor.
  • Här finns en länk till utställningen Sju liv på Sveriges museum om Förintelsen.

Tips: en kväll om historiebruk

Föreläsning och workshop om historiebruk

SO-didaktik i centrum ordnar en fortbildning om hur man kan undervisa om historiebruk på högstadiet och gymnasiet. Den ges vid två tillfällen, 18/9 (FULLTECKNAT) och 19/9 (här finns lediga platser).

Professor Gabriel Reich från Virginia Commonwealth University, Richmond, USA är på besök i Sverige. Han kommer till oss och berättar om hur minnet av amerikanska inbördeskriget brukas i den samtida historiekulturen i USA.

Maria Johansson, Globala gymnasiet och Kenneth Nordgren, Karlstads universitet kommer att:

●  presentera undervisnings- och analysmodeller som stöd för lärare och elever i undervisning om historiebruk

●  delge några resultat från forskning om att undervisa om historiebruk

●  hålla i en workshop för att pröva undervisningsupplägg om historiebruk

Plats: Globala gymnasiet, Stockholm
Datum: 18/9 (FULLTECKNAT) och 19/9 Tid: 16-19
Mat: Vi bjuder på matig macka

Anmälan till: so-didaktik@globala.se senast fredagen 8/9. OBS att det endast finns platser till den 19/9.

Se hela inbjudan här:  En kväll om historiebruk 19_9