Ämnesfortbildning 1 februari: Barns villkor i historien

Barns villkor i historien

Välkommen till ämnesfortbildning i historia den 1 februari kl. 18–20! Då anordnar Historielärarnas förening i samarbete med en rad lärosäten en ämnesfortbildning i historia på temat ”Hur synliggör vi barns villkor i historien?”

HLF har bjudit in två av landets ledande forskare på området, professor Maria Sjöberg (Göteborgs universitet) och professor Johanna Sköld (Linköpings universitet) för att i två korta presentationer ge perspektiv på barns villkor i historien. Utifrån presentationerna, som sker via Zoom, följer ett kollegialt erfarenhetsutbyte där vi deltagare får möjlighet att förutsättningslöst diskutera temat med varandra: När och på vilka sätt synliggörs barn i vår historieundervisning?

Fortbildningen är kostnadsfri och vänder sig till alla som undervisar i historia i grundskolan och gymnasiet. Du kan delta antingen genom att komma till något av ovanstående lärosäten, eller genom att ta del av fortbildningen via Zoom där det anordnas samtal med kolleger från när och fjärran i breakout rooms. För dig som deltar på plats erbjuds kaffe till självkostnadspris.

Närmare information om hur du som vill delta på plats anmäler dig kommer att publiceras här senast den 15 januari, och du som bara vill delta via Zoom Du som vill delta kan skicka ett mejl till Anders Persson på adress ape@du.se senast den 28 januari.

Uppdatering 220118: Med anledning av rådande smittläge kommer fortbildningen tyvärr enbart att genomföras via Zoom.

Aktuelltnummer om Finlands historia

Aktuellt om historia 2021:1 omslag

Det senaste numret av Aktuellt om historia, som handlar om Finlands och Sveriges sammanflätade historia, har i dagarna skickats till medlemmarna. Boken bygger på föredrag som hölls vid De Svenska Historiedagarna i Helsingfors 2019, och innehåller spännande texter om bl.a. riksbildningstiden, stora ofreden, Sveaborg, besiktningskvinnor i Åbo under 1800-talet, och fånglägret Dragsvik som fanns i slutskedet av finska inbördeskriget.

Ny historiedidaktisk avhandling om kunskapsbedömning i historia

Den 17 december kl. 13-17 disputerar Per Gunnemyr vid Malmö universitet på avhandlingen Den fjärde kvadrantens dilemma. Kunskapsbedömning i en föränderlig historiekultur. Opponent är Arja Virta från Åbo. Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext på http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1615440/FULLTEXT01.pdf och disputationen kan följas via länk här: https://mau.se/kalender/disputation—per-gunnemyr/.

Nominera till Hédi Frieds lärarpris 2022

Varje år, i samband med Förintelsens minnesdag den 27 januari, delar Michael A. Frieds stiftelse ut Hédi Frieds lärarstipendium till den pedagog som med utgångspunkt i kunskaper om Förintelsens historia arbetar med frågor som rör grundläggande demokratiska värden med syftet att motverka främlingsfientlighet, antisemitism och rasism.  Stipendiet är tänkt att uppmuntra pedagoger som på ett kreativt sätt stimulerar unga människor att reflektera över sin världsbild, individens eget ansvar och över konsekvenserna av antisemitism, rasism och andra icke-demokratiska ideologier. Läs mer och nominera, innan 10 december, på: https://www.friedsstiftelse.se/lararstipendium.

Jobbar Årets historielärare 2022 på din skola?

Priset Årets historielärare 2022 delas ut av De Svenska Historiedagarna och tilldelas en historielärare verksam i gymnasieskola, grundskola, kommunal vuxenutbildning eller på folkhögskola någonstans i Sverige. Prissumman är 25 000 kr. Pristagaren får också resa till och logi vid De Svenska Historiedagarna den 30 september – 2 oktober 2022 i Uppsala. Nomineringen görs på nedanstående nomineringsblankett som ska vara De Svenska Historiedagarna tillhanda senast den 31 maj. I blanketten finns också mer information om hur du som vill nominera någon kan gå till väga.

Blanketten finns dels som PDF (skrivs lämpligen ut och lämnas in via post), dels som Wordfil (fylls lämpligen i på dator och lämnas in via epost).

Ny historiedidaktisk avhandling: Lärdomar av folkmord

Steven Dahl disputerar den 12 november på avhandlingen Lärdomar av folkmord. Undervisning och lärande som historisk tolkning och orientering. I studien undersöks vad som utmärker framgångsrik historieundervisning om folkmord. Dahl undersöker särskilt hur historievetenskapliga perspektiv på folkmord kan användas som en resurs för elevernas orientering. Empiriskt tas utgångspunkt i filmen Hotel Rwanda från 2004. Avhandlingen finns tillgänglig i fulltext här. Disputationen äger rum vid Stockholms universitet och kan följas via Zoom (förregistrering krävs). För närmare upplysningar se https://www.su.se/hsd/om-oss/evenemang/disputation-steven-dahl-1.567323.

Historielärarnas förening har fått en ny krets!

Historielärarnas förening har sedan länge aktiva lokalkretsar i Skåne, Östergötland, Stockholm och Göteborg. I slutet av september bildades emellertid även en krets i Dalarna. Det formella beslutet har föregåtts av flera möten under våren. Till Dalakretsens ordförande valdes gymnasieläraren Stefan Cohen, från Hagströmska gymnasiet i Falun. En handfull lärare ingår i dagsläget i kretsens nystartade styrgrupp. Gruppen har redan planerat en fortbildningseftermiddag som äger rum på Högskolan Dalarna den 1 november.

Om du är intresserad av att engagera dig i styrgruppen eller bara vill delta i kretsens framtida arrangemang, är du varmt välkommen att kontakta Stefan (stefan.cohen2017@gmail.com ) eller oss i styrelsen (styrelsen@historielararna.se).

Har du som historielärare erfarenheter av Forum för levande historia?

Ylva Wibaeus, normalt universitetslektor i ämnesdidaktik inriktning historia vid Stockholms universitet (HSD) arbetar för närvarande med ett utredningsuppdrag på Regeringskansliet, Kulturdepartementet. Hennes uppgift är att utreda konsekvenserna för myndigheten Forum för levande historia av inrättandet av det nya museet om Förintelsen.

Som ett led i utredningsarbetet har Ylva vänt sig till HLF för att försöka komma i kontakt med historielärare och lärarutbildare i historia. Om du har erfarenheter av den verksamhet som Forum för levande historia (FLH) erbjuder – det kan röra myndighetens utställningsverksamhet, lärarfortbildning/lärarseminarier, lektionsupplägg, material för elever liksom annat digitalt material – får du därför gärna höra av dig till oss i styrelsen så vidarebefordrar vi dina kontaktuppgifter till Ylva och de tjänstemän som arbetar med utredningen. Du når oss på styrelsen@historielararna.se.

Skolverket presenterar ämnesfortbildning: ”Historieundervisningens röster”

Skolverket har tagit fram en modul som vänder sig till lärare i historia i årskurserna 4–9. Här finns tips om hur man kan utveckla en undervisning som tar hänsyn till både elevernas och det förflutnas röster och skapar sammanhang mellan det förflutna, nutiden och framtiden. Artiklarna utgår från de långsiktiga målen och det centrala innehållet i Lgr22. I modulens undervisningsaktiviteter ges möjlighet att pröva frågedriven undervisning, arbeta med analys av historiskt källmaterial och nutida historiebruk samt utveckla arbetet med historiens långa linjer.

Modulen innehåller följande delar:

  1. Angelägna frågor i historia
  2. Tolka och granska historiska källor
  3. Arbete med historiebruk i praktiken
  4. Långa linjer och vägledande begrepp