Svar från utbildningsdepartementet på HLF:s skrivelser

I mitten av augusti skrev Historielärarnas förening till de bägge ministrarna på utbildningsdepartementet, Anna Ekström och Matilda Ernkrans, och krävde åtgärder rörande dels implementeringen av reviderad kursplan och kunskapskrav för historieämnet i grundskolan, dels behovet av förstärkt lärarledd tid inom högre utbildning i historia. Svar har inkommit från departementet som kan läsas här resp. här.