Ny historiedidaktisk avhandling

Gymnasieläraren – och HLF-medlemmen – Maria Johansson disputerade vid Karlstads universitet den 13 oktober på avhandlingen: ”Interkulturalitet och historia: Historieundervisningens teori och praktik i en mångkulturell värld”.  Fakultetsopponent var docent Henrik Åström Elmersjö, Umeå universitet.

Foto från disputationsakten

I avhandlingen redovisas resultat från fyra studier genomförda i klassrum på såväl mellanstadie- som högstadie- och gymnasienivå under de två första decennierna av 2000-talet.  Problembilden utgår från de generella utmaningar som historieämnet ställs inför i det mångkulturella samhället. Avhandlingen innefattar förutom en teoretisk analysmodell för kommande forskning också en didaktisk modell som kan användas av lärare som strävar efter att bättre leva upp till läroplanernas övergripande målsättning om interkulturalitet.  Avhandlingen åskådliggör alltså hur en sådan undervisning går att praktiskt genomföra och vilka problem och möjligheter som ansatsen innebär. Men forskningsresultaten visar samtidigt att detta fordrar en historiskt kompetent lärare. Det interkulturella perspektivet ersätter med andra ord inte ett historiskt enligt Johansson. Inte heller handlar det om ett tillägg till det historiska innehållet. Snarare gäller det att fånga upp och medvetet utnyttja olika perspektivförskjutningar inom ramen för en befintlig historieundervisning.

Här är en länk till avhandlingen:

https://kau.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1792292&dswid=3151