Ny doktorsavhandling: Hur begriplig är historien?

Ny doktorsavhandling av intresse för historielärare! Anna-Carin Stymne: Hur begriplig är historien? Elevers möjligheter och svårigheter i historieundervisningen i skolan. Fulltext finns här (PDF): http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1095463/FULLTEXT01.pdf

Disputationen ägde rum fredagen den 1 september i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet. Opponent var Martin Stolare, Karlstads universitet.